Καθημερινές Προμήθειες

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»,  με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Τπ ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την απόφαση 537/20 (ΑΔΑ : 6ΔΩΨΟΚΛΠ-ΘΒ8) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου υπό τον τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», διαρκείας (1) μήνα, προϋπολογισμού 4.702,44€ χωρίς ΦΠΑ.