Καθημερινές Προμήθειες

Έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Αγιάσου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: "Έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Αγιάσου", εκτιμώμενης αξίας  2.765.000,00 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 17%)

 

Παροχή διευκρινίσεων στα υπ΄αρίθ. πρωτ.: 51.24/8-8-2019 & 53.24/21-8-2019 ερωτήματα της εταιρείας "ΝΗΡΕΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε."

Παροχή διευκρινίσεων στο υπ΄αρίθ. πρωτ.: 57.24/30-8-2019 ερώτημα της εταιρείας "ΝΗΡΕΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε."

"Παροχή διευκρινίσεων στο υπ΄αρίθ. πρωτ.: 54.24/27.9.2019 ερώτημα της εταιρείας "ΝΗΡΕΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε."

Παροχή διευκρινίσεων στο υπ΄αρίθ. πρωτ.: 10864/11-10-2019 ερώτημα της εταιρείας "ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε."