Καθημερινές Προμήθειες

Έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Αγιάσου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: "Έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Αγιάσου", εκτιμώμενης αξίας  2.765.000,00 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 17%)