Καθημερινές Προμήθειες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΓΕΩΣ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΓΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής. Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 559/21 (ΑΔΑ : 65ΞΒΟΚΠΛ-ΒΡΡ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου υπό τον «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΓΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», διάρκειας δύο (2) μηνών, προϋπολογισμού 4.110,00€ χωρίς ΦΠΑ. Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι μέχρι την Παρασκευή 8/4/2022.