Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος (αντλία Νο 4) στο αντλιοστάσιο Υδάτων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), μεταξύ των
προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της
μελέτης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος (αντλία Νο 4)
στο αντλιοστάσιο Υδάτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολική προμήθειας 13.000,00 €
χωρίς Φ.Π.Α.