Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε. Μυτιλήνης, Λουτρόπολη Θερμής, Μανδαμάδου και Μήθυμνας

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Μυτιλήνης, Λουτρόπολη Θερμής, Μανδαμάδου και Μήθυμνας», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.