Καθημερινές Προμήθειες

Αντικατάσταση καταθληπτικού σωλήνα

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών : Πέμπτη 12-7-2018 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών         : Πέμπτη 12-7-2018 και ώρα 14:10

Χρόνος Παράδοσης                                    : Μία  (1) ημέρα μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                          : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                      : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές