Καθημερινές Προμήθειες

Επείγουσα προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικού στην υδρευτική γεώτρηση “Χρούσου” της Δ.Κ. Μεσοτόπου της Δ.Ε. Ερεσού – Αντίσσης

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 16-12-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 16-12-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Άμεσα μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη