Καθημερινές Προμήθειες

Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μονάδων των Γραφείων & Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Λέσβου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 01-06-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τρίτη 01-06-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Γραφεία ΔΕΥΑΛ