Καθημερινές Προμήθειες

Κατασκευή και τοποθέτηση νέου χώρου γραφείου εντός της Αποθήκης της ΔΕΥΑ Λέσβου.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 1-2-2018 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       :Παρασκευή 2-2-2018 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                     : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές