Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια ανταλλακτικών για αποκατάσταση λειτουργίας φορητής αντλίας των Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 11-06-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή 11-06-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Δέκα (10) μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Γραφεία ΔΕΥΑΛ