Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια εργαλείων για τον εξοπλισμό του νέου συνεργείου / αυτοκινήτου με αρ. κυκλ. ΜΥΚ 3857 του Τμήματος Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Λέσβου. (Επανάληψη Πρόσκλησης)

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών : Πέμπτη 15-10-2020 και ώρα 12:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 15-10-2020 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης : Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας

Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης : Γραφεία ΔΕΥΑΛ