Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια εσχαρών

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τετάρτη 18-7-2018 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Πέμπτη 19-7-2018 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                     : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές