Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια σχοινιών για στήριξη - ανάρτηση αντλιών & αναδευτήρων για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης της ΔΕΥΑ Λέσβου

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 18-02-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Πέμπτη 18-02-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)