Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια τόνερ και μελάνια

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 15-2-2019 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Δευτέρα 18-2-2019 και ώρα 10:00

Χρόνος Παράδοσης                                     : Δέκα (10) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                     :  Γραφεία ΔΕΥΑΛ