Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια τσιμέντων

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 8-2-2019 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Δευτέρα 11-2-2019 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Τμηματικά 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                     : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές