Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών για ανάγκες χλωρίωσης πόσιμου νερού Γεωτρήσεων και αποφυγή φραξιμάτων τους

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Tετάρτη 22-06-2022 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη 22-06-2022 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Είκοσι μέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)