Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση λειτουργίας της 2ης γεώτρησης Κέδρου Αλυφαντών

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 28-09-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Δευτέρα 28-09-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Είκοσι (20) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Αποθήκη ΔΕΥΑΛ (με χρέωση του προμηθευτή)