Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 499/20 (ΑΔΑ: 6ΥΕΧΟΚΠΛ-Ψ0Κ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υπό το τίτλο «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ», προϋπολογισμού 14.900,00 € χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.