Καθημερινές Προμήθειες

Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) των αντλιοστασίων ακαθάρτων της Δ.Ε. Μυτιλήνης.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών : Τετάρτη 12-02-2020 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Τετάρτη 12-02-2020 και ώρα 14:30

Χρόνος Παράδοσης                                      : Τριάντα (30) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                      : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές