Καθημερινές Προμήθειες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή  προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.