Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια CPU για τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 17-02-2020 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Δευτέρα 17-02-2020 και ώρα 14:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Είκοσι (20) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                      : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές