Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια τόνερ για τις ανάγκες των γραφείων της ΔΕΥΑ Λέσβου.

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Δευτέρα 17-02-2020 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Δευτέρα 17-02-2020 και ώρα 14:30

Χρόνος Παράδοσης                                     :Δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                     : Γραφεία ΔΕΥΑΛ