Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθειες

Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΥΑ Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας "Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΥΑ Λέσβου", με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.