Καθημερινές Προμήθειες

Προκηρύξεις

"Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Λέσβου''.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Aποκατάσταση λειτουργίας των τεσσάρων οριζοντίων επιφανειακών αεριστήρων (τύπου βούρτσας)στην ΕΕΛ Ερεσού Δ.Κ. Ερεσού Δήμου Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Aποκατάσταση λειτουργίας των τεσσάρων οριζοντίων επιφανειακών αεριστήρων (τύπου βούρτσας)στην ΕΕΛ Ερεσού Δ.Κ. Ερεσού Δήμου Λέσβου», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.

Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΛ

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογής ανοδόχου για την ανάθεση της γενικής υπηρεσίας: "Παραγωγή – Εκτύπωση – Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑΛ", με προϋπολογισμό εργασιών 380.800,00€ (χωρίς το ΦΠΑ).