Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην Υδρευτική Γεώτρηση “Λαγκάδια” της Δ.Κ. Μανδαμάδου. (Επανάληψη Πρόσκλησης)

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τρίτη 13-04-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Τρίτη 13-04-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Πέντε (5) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές (με χρέωση του προμηθευτή)