Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια μετατροπέα για τον εξοπλισμό των οχημάτων

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών:Τρίτη 18-02-2020 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών         : Τρίτη 18-02-2020 και ώρα 14:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Είκοσι (20) ημέρες μετά την ανάθεση της προμήθειας 

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                      : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές