Καθημερινές Προμήθειες

Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολιχνίτου, Βρίσας και Βατερών

H Δ.Ε.Υ.Α.Λ. διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολιχνίτου, Βρίσας και Βατερών», εκτιμώμενης αξίας 3.250.000 € (πλέον Φ.Π.Α. 17%)